Arv och Boutredning

Arv och boutredning

Boutredning


Många viktiga juridiska frågor uppstår i samband med ett dödsfall. Boutredning är ett samlingsnamn för upprättande av bouppteckning, dödsboförvaltning och arvskifte samt avveckling av dödsboet.


Bouppteckning måste enligt lag upprättas efter ett dödsfall. Då utreder man vem, eller vilka, som är dödsbodelägare samt redovisar den avlidnes tillgångar och skulder.


Utöver den rent ekonomiska förvaltningen med betalningar av räkningar kan dödsboförvaltning även innebära kontakt med mäklare, auktionsfirma, städfirma m.fl. I förvaltning ingår även deklaration, , skatteinbetalning, lagfartsansökningar och övriga myndighetskontakter.


När förvaltningen är slutförd  upprättas en bodelning (om den avlidne var gift eller sambo) och sedan ett  arvskifte i vilket man fördelar tillgångarna mellan delägarna. När samtliga delägare godkänt arvskiftet verkställs det och arvslotterna betalas ut.


Det är du som kund som bestämmer hur stor del av boutredningen ni behöver hjälp med. Viktigt är dock att skilja på de olika delarna.

Arv


Arvsrätt är den samlande beteckningen på de bestämmelser som reglerar hur kvarlåtenskapen efter en person som avlidit, ska fördelas. Arvsrätten kan fördelas med testamente eller enligt  lag.


Rätten till arv regleras i ärvdabalken.


Viktigt att tänka på är att har den avlidne barn inom äktenskapet får dessa vänta med att få ut sina arvslotter. Har den avlidne särkullbarn det vill säga barn i tidigare äktenskap eller utom äktenskapet har dessa rätt att få ut sina arvslotter direkt och ärver då före maka/make.


Arvsrätten kan inskränkas genom testamente, bröstarvingar har dock alltid rätt att erhålla sin laglott som är hälften av arvslotten.


Arvsrätten sträcker sig inte till kusiner vars arvsrätt togs bort genom lagändring 1928. Finns inga arvsberättigade arvingar och inget testamente ärver Allmänna arvsfonden.


Någon liknande arvsrätt enligt lag finns inte för sambor. Dessa måste upprätta ett testamente för att ärva varandra.


 

  


 

Vanliga frågor

Vem kan ärva?

Närmast till arv efter avliden är den avlidnes maka. Därefter kommer i tur och ordning den avlidnes barn, föräldrar, syskon och syskonbarn, far- och morföräldrar och ders barn. Sist kommer Allmänna arvsfonden. Observera att om den avlidne har maka och särkullbarn ärver inte makan.

 

Vad är bouppteckning?

Bouppteckning är en förteckning över den avlidnes tillgångar och skulder per dödsdagen och utgör legitimationshandling för delägarna.

 

När ska bouppteckning göras?

Bouppteckning ska förrättas inom tre månader efter dödsfallet. Om tillgångarna inte räcker till mer än begravningskostnader kan man istället göra en dödsboanmälan. Ingår i dödsboet fast egendom måste alltid bouppteckning göras. Bouppteckningen ska förrättas av två gode män sk bouppteckningsförrättare. 

 

Varför ska en bouppteckning göras?

En bouppteckning upprättas för att utgöra legitimationshandling för dödsboet, utgöra skydd för arvtagare och legatarier, underlätta för fordringsägare att bevaka sina fordringar, ligga till grund för kommande arvskifte och för att förebygga onödiga arvsprocesser.


Hur går bouppteckningsförrättningen till?

Det är dödsbodelägarnas ansvar att utreda vilka tillgångar och skulder som finns i boet. Bouppteckningsförrättaren antecknar de uppgifter som bouppgivaren anger. Bouppgivare är vanligtvis den dödsbodelägare som har bäst kännedom om boet.

 

Kan dödsbodelägare bli personligen betalningsansvarig?

Nej, man ärver inte den avlidnes skulder.

 

Måste man skifta ett dödsbo?

Nej, delägarna kan sluta avtal om samlevnad i ett oskiftat bo.

 

Vad händer om arvingarna inte kan komma överens vid skiftet?

Då får en delägare hos domstolen ansöka om boutredningsman eller skiftesman som har att ena delägarna eller förrätta sk tvångsskifte.


BeO Juridik -

Allt inom familjerätten

Vad är familjerätt

Vanliga tvister kan handla om hur egendom ska fördelas efter skilsmässa, vem som ska få vårdnad om barnen och hur ett arv ska fördelas mellan arvingarna.

 

Bestämmelserna kring familjerätt finns framför allt i äktenskapsbalken, sambolagen, föräldrabalken och ärvdabalken.

 

Vad är arvsrätt

Arvsrätt är den samlande beteckningen på de bestämmelser som reglerar hur kvarlåtenskapen efter en person som avlidit ska fördelas.

 

Rätten till arv regleras i svensk rätt i ärvdabalken.Arvsrätt är den samlande beteckningen på de bestämmelser som reglerar hur kvarlåtenskapen efter en person som avlidit ska fördelas.

 

Rätten till arv regleras i svensk rätt i ärvdabalken.

BeO Juridik

Valbovägen 183

818 33 Valbo


Tel 026-13 24 13

info@beojuridik.se