Egendomsförhållanden

Makars egendom

Vem äger vad i ett äktenskap och vad innebär giftorätt?


Var och en äger själv den egendom han/hon fört med sig in i boet. Detsamma gäller som regel för egendom som makarna förvärvar under äktenskapet. Egendom som makarna förvärvar gemensamt ägs med samäganderätt, vanligen hälften vardera.


När äktenskapet ingås får makarna giftorätt i varandras egendom, såvida den inte är enskild. Egendom som omfattas av giftorätt kallas giftorättsgods. Giftorätten innebär i princip hälftendelningsrätt av makarnas sammanlagda giftorättsgods. Giftorätten aktualiseras då äktenskapet upplöses, vid dödsfall eller vid äktenskapsskillnad.

 

 


Genom äktenskapsförord kan makarna bestämma att all eller viss egendom ska vara enskild. Egendom som make erhållit genom arv, gåva eller testamente kan genom sådan handling även vara enskild.

 


Uppdelning av makarnas giftorättsgods sker genom bodelning i samband med äktenskapsskillnad eller ena makens dödsfall.  En bodelning är en överenskommelse mellan makarna, eller dennes dödsbodelägare, hur tillgångarna ska fördelas dem emellan. Det finns inget krav att låta en jurist eller advokat upprätta bouppteckning eller förrätta bodelning men många banker och inskrivningsmyndigheter godkänner inte bodelningar som ni gjort själva. Det är alltid bra att rådfråga sakkunnig innan ni undertecknar någon form av avtal..

Samboegendom

Nyheter i lagen

År 1988 trädde äktenskapsbalken i kraft samtidigt som det gjordes omfattande ändringar i arvslagstiftningen. Senare, år 2003, började en ny sambolagstiftning gälla och 2009 infördes nya regler i äktenskapsbalken som gör det möjligt för två personer av samma kön att gifta sig med varandra, något som tidigare varit förbehållet två personer av olika kön. Genom de nämnda reformerna har vi fått en helt ny familjerätt på dessa områden.


På BeO Juridik

har vi förståelse för att alla familjer ser olika ut. Oavsett om det är mamma, pappa, barn, mamma, mamma eller pappa, pappa, barn välkomnar vi alla människor oavsett sexuell läggning.Här kan du rådgöra med oss kring HBTQ relaterade ärenden. 
Att upprätta ett testamente är ett enkelt sätt att skydda dina efterlevande samt förordna kring din kvalåtenskap så att det blir precis som du vill.


Läs mer om testamente här.

Vem kan ärva? När ska man göra en bodelning med anledning av dödsfall? Det uppkommer många frågor när man förlorar en nära anhörig.


Läs mer om arv och boutredning

Sambolagen innefattar endast rätt till delning av bostad och bohag som anskaffats för gemensamt bruk.


Ekonomiskt är sammanboende fristående från varandra. Var och en äger det han/hon fört med sig, köpt eller fått under sambotiden. Om ena parten har förvärvsarbete och den andre sköter hemmet kan det hända att den övervägande delan av alla tillgångar tillhör den förvärvsarbetande som betalt det köpta med sin lön. Den andre parten har då ingen rätt till sådan egendom. Detta kan parterna reglera genom inbördes avtal.


Är sambor jämställda med gifta inför lagen?

Sammanboende är inte jämställda med gifta inför lagen. Att vara sammanboende medför varken giftorätt eller arvsrätt mellan parterna. Alternativet för att skapa arvsrätt mellan parterna är att upprätta inbördes testamente. Då kan parterna förordna att den efterlevande helt eller delvis ska ärva den andre parten. Eventuella livförsäkringar påverkas inte av testamente utan tillfaller den som är insatt som förmånstagare. Separerar parterna ska testamentet återkallas och förmånstagare ändras.

 

  


 

Vi kan inte komma överens! Om ni inte kan komma överens om hur bostaden och era ägodelar ska delas mellan er kan ni begära hjälp av en bodelningsförrättare som kan medla mellan er. Kan man ändå inte enas måste man vända sig till tingsrätten som utser de en bodelningsförrättare åt er.  Bodelningsförrättare utsedd av rätten är oftast en advokat. Ni betalar kostnaden för advokaten tillsammans. Bodelningsförrättare utsedd av rätten har rätt att tvångsdela era tillgångar mellan er.BeO Juridik -

Allt inom familjerätten

Vad är familjerätt

Vanliga tvister kan handla om hur egendom ska fördelas efter skilsmässa, vem som ska få vårdnad om barnen och hur ett arv ska fördelas mellan arvingarna.

 

Bestämmelserna kring familjerätt finns framför allt i äktenskapsbalken, sambolagen, föräldrabalken och ärvdabalken.

 

Vad är arvsrätt

Arvsrätt är den samlande beteckningen på de bestämmelser som reglerar hur kvarlåtenskapen efter en person som avlidit ska fördelas.

 

Rätten till arv regleras i svensk rätt i ärvdabalken.Arvsrätt är den samlande beteckningen på de bestämmelser som reglerar hur kvarlåtenskapen efter en person som avlidit ska fördelas.

 

Rätten till arv regleras i svensk rätt i ärvdabalken.

BeO Juridik

Valbovägen 183

818 33 Valbo


Tel 026-13 24 13

info@beojuridik.se