Framtidsfullmakt

Framtidsfullmakt


Tyvärr drabbas människor ibland av olyckor, olika former av psykiska sjukdomar, demenssjukdom eller liknande, vilket kan göra att personen inte längre själv har full beslutsförmåga och kan bestämma över sina eget liv på samma sätt som tidigare.


Sedan 1 juli  2017 är det möjligt för människor att skriva en så kallad framtidsfullmakt.  En framtidsfullmakt är en fullmakt som skrivs när personen (fullmaktsgivaren) är frisk och helt beslutsför.

En framtidsfullmakt är ett alternativ till god man och förvaltare. Det innebär att du själv, redan innan behovet uppstår, kan bestämma vem eller vilka som ska ansvara för dina personliga och ekonomiska angelägenheter för det fall du på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller  liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser.


En framtidsfullmakt är en viktig handling och kan vid missbruk leda till mycket tråkiga konsekvenser. Därför är det väldigt viktigt att noga tänka igenom vem som ska vara fullmäktig och vad framtidsfullmakten ska omfatta. Framtidsfullmakten bygger på att det finns ett förtroende mellan fullmaktsgivaren och fullmäktigen det är viktigt att fullmaktsgivaren ska kunna lita på att fullmäktigen beter sig på det sätt som han avsett i framtidsfullmakten.


En framtidsfullmakt ska, som många andra juridiska dokument, uppfylla vissa formkrav. Det är därför viktigt att ta hjälp av kunniga jurister när du ska upprätta en framtidsfullmakt.

  

 Vanliga frågor

Varför bör jag skriva en framtidsfullmakt?

Genom att skriva en framtidsfullmakt kan du, i det fall situationen uppstår,  undvika risken att styras av en god man anställd av kommunen och istället själv välja någon du litar på - en vän eller anhörig, att sköta dina förehavanden.


Vad är skillnaden mellan framtidsfullmakt och god man/förvaltare?

När du skriver en framtidsfullmakt utser du själv vem som ska vara fullmäktig och vilka angelägenheter som ska skötas och på vilket sätt. Du kan upprätta framtidsfullmakten tidigt, dvs innan du förlorat sin beslutsförmåga.


I det fall du inte upprättat en framtidsfullmakt och förlorar din beslutsförmåga utser tingsrätten god man/förvaltare. Du kan inte själv bestämma vilka angelägenheter som ska omfattas eller vem som ska sköta dem.


Finns det några fördelar med en framtidsfullmakt för mina anhöriga?

I det fall du förlorat din beslutsförmåga måste en god man eller förvaltare utses. Processen av att få en god man/förvaltare kan vara utdragen och ofta står anhöriga utan rättsliga möjligheter att hjälpa dig under tiden. Framtidsfullmakten kan då innebära en trygghet för dina anhöriga då de redan vet vem eller vilka som ska ansvara för dina personliga och ekonomiska intressen.


Vem kan jag utse?

Du kan utse en eller flera personer som ska företräda dig. Exempelvis kanske du vill ha en person som fattar beslut i ekonomiska frågor medan du vill ha en annan  som beslutar i frågor om dina personliga angelägenheter. Du bestämmer själv vem du vill utse, kravet är att personen du utser är över 18 år och inte själv står under god man eller förvaltare.

 


BeO Juridik -

Allt inom familjerätten

Vad är familjerätt

Vanliga tvister kan handla om hur egendom ska fördelas efter skilsmässa, vem som ska få vårdnad om barnen och hur ett arv ska fördelas mellan arvingarna.

 

Bestämmelserna kring familjerätt finns framför allt i äktenskapsbalken, sambolagen, föräldrabalken och ärvdabalken.

 

Vad är arvsrätt

Arvsrätt är den samlande beteckningen på de bestämmelser som reglerar hur kvarlåtenskapen efter en person som avlidit ska fördelas.

 

Rätten till arv regleras i svensk rätt i ärvdabalken.Arvsrätt är den samlande beteckningen på de bestämmelser som reglerar hur kvarlåtenskapen efter en person som avlidit ska fördelas.

 

Rätten till arv regleras i svensk rätt i ärvdabalken.

BeO Juridik

Valbovägen 183

818 33 Valbo


Tel 026-13 24 13

info@beojuridik.se