Våra tjänster

Vad kan vi hjälpa till med?

Hos BeO Juridik  kan vi hjälpa dig i ärenden rörande familjerätt och civilrätt.


Utöver  dödsbohantering, arv och testamente kan vi bistå dig i följande ärenden.


Bodelning

Vid separation eller skilsmässa uppkommer mycket frågor, både praktiska och juridiska. Inte sällan innebär en sepsartion/skilsmässa en känslomässig prövning och man är inte alltid överens.

Beroende på om ni var gifta eller sambo  är det olika regler som gäller beroende vid bodelning. Bodelning mellan gifta kan göras  göras under pågående äktenskap eller när äktenskapet upphör på grund av skilsmässa eller dödsfall.  Vid en bodelning   räknas alla boets  tillgångar ihop med avdrag för  skulder , överskottet delas lika mellan parterna. Vem som erhåller vad i bodelningen rent praktiskt bestämmer ni själva.


Om ni är sambor och ska separera behövs en bodelning bara göras om det finns bostad eller bohag anskaffat för gemensamt bruk som ska tillfalla någon av parterna. Du kan begära bodelning senast ett år efter att ett samboförhållande upphört på grund av separation. Vid dödsfall ska en begäran om bodelning göras senast vid bouppteckningsförrättningen.


Fullmakt

En fullmakt ger dig rätt att företräda någon annan vid till exempel tecknande av  avtal,  genomföra ett  köp eller försäljning. Det är viktigt att komma ihåg att även om du, genom fullmakt, överlåtit på någon annan att agera ombud, är det du som fullmaktsgivare som är ansvarig för den genomförda rättshandlingen. Det är därför extra viktigt att fullmakten utformas korrekt.  För att företräda någon annan vid köp, byte eller gåva av fast egendom krävs en skriftlig fullmakt. I övriga ärenden kan en muntlig fullmakt  räcka. Vi rekommenderar dock att alltid upprätta en skriftlig fullmakt för att undvika missförstånd.


Generationsskifte

I det fall  du har stora tillgångar är det bra att planera för ett generationsskifte.  Det finns tre sätten att föra över dina tillgångar till andra;  arv, gåva eller försäljning. De olika överlåtelseformerna innebär alla olika juridiska konsekvenser. Genom att rådfråga en jurist kan du enkelt välja  sätt utifrån vad som passar dig och  din familjesituation bäst. 


Gåvobrev

Tyvärr är det inte så enkelt som man tror, rent juridiskt, att skänka bort saker. Det finns flera aspekter att ta hänsyn till, är gåvan ett förskott på arv, ska den utgöra enskild egendom, måste jag upprätta ett skriftligt gåvobrev? För att undvika missförstånd och oklarheter i framtiden är ett gott råd att ta hjälp av en kunnig jurist för att säkerställa att gåvobrevet uppfyller de  regler man måste  ta hänsyn till. Exempelvis att det ibland krävs samtycke från den du är gift med om gåvan eller att en gåva mellan makar ska registreras i Äktenskapsregistret.


Köpeavtal

När du ska köpa eller sälja något är det bäst att skriftligen komma överens om villkoren för uppgörelsen. Utan ett  skriftligt avtal riskerar  man  att vissa överenskommelser  anses ogiltiga i det fall tvist skulle uppstå. Extra viktigt är ett väl utformat avtal i affärer rörande  fastigheter och bostadsrätter.


Lagfart

Vid alla typer av fastighetsöverlåtelser ska du ansöka om lagfart hos Lantmäteriet. Lagfarten innebär att du  blir registrerad som ägare till fastigheten. Kostnaden för lagfarten varierar  beroende på hur du förvärvat fastigheten (köp, gåva, arv eller bodelning). Du måste även ta hänsyn till de olika skattereglerna särskilt avseende uppskov.     Utöver att hjälpa er upprätta erforderliga handlingar vid fastighetsöverlåtelse kan vi hjälpa er med ansökan om lagfart.


Samboavtal

Som sambo äger var och en  det ni själva köper men vid en bodelning ingår  bohag och bohag anskaffat för gemensamt bruk, oavsett vem av er som betalat. Det innebär att en fastighet eller bostadsrätt som en av er betalat för men ni båda flyttat till gemensamt kommer ingå i en eventuell bodelning och värdet fördelas lika mellan er.  Med ett samboavtal kan ni kringgå sambolagens bodelningsregler helt eller delvis.   Om ni går in med olika insatserkan det vara smart att skriva  juridiska dokument för att undvika att det blir orättvist vid eventuell separation eller dödsfall.


Samäganderättsavtal

Ibland är man flera personer som tillsammans gjort ett köp men där bara en står som registrerad ägare, i sådana situationer  är det klokt att upprätta ett samäganderättsavtal. Det gäller även om du exempelvis får ärva en sommarstuga tillsammans med  syskon. Det är viktigt att avtalet skrivs redan när samägandet inleds, för när oenighet väl uppstår är det för sent att börja fundera på avtal. Samäganderättsavtalet reglerar hur er gemensamma egendom ska hanteras och förvaltas.


Skuldebrev

Ibland uppstår situationer där man kan behöva  låna ut pengar till nära och kära. Vi rekommenderar att alltid upprätta ett skuldebrev för att undvika framtida konflikter. Även om man lånar ut pengar till någon man litar på kan konflikter uppstå och det kan då vara bra att ha ett skuldebrev som skriftlgt bevis som talar om hur de utlånade pengarna ska betalas tillbaka.  Ett skuldebrev kan även uppkomma  när två personer köper en bostadsrätt eller ett hus tillsammans men betalar olika stor kontantinsats. Skulden kan då regleras i ett skuldebrev så att värdet av bostaden fördelas mer rättvist vid en separation. Tillsammans med skuldebrevet behövs också ett samboavtal för att fördelningen vid en eventuell separation ska bli rätt i förhållande till respektive insats i köpet.


Äktenskapsförord

Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt. Som gift delar man allt. Men ibland kanske man kan undanta den regeln t. ex. om man äger en släktgård, företag, aktieportfölj eller annat som man inte vill dela med sig av vid en eventuell skilsmässa. Om man inte har ett äktenskapsförord så delas värdet av all egendom lika vid en skilsmässa eller om någon av er avlider. För att undgå bodelningsreglerna behöver man upprätta ett äktenskapsförord där man förordnar om att viss eller all egendom ska utgöra enskild egendom istället för giftorättsgods. Under vissa förutsättningar kan ett äktenskapsförord skrivas  omvänt för att göra enskild egendom till giftorättsgods. Enskild egendom kan nämligen vara saker som en av er fått av någon genom testamente eller gåva där det angivits att det ärvda eller skänkta är just enskild egendom. Ett  äktenskapsförord ska alltid registreras i äktenskapsregistret.
 

 

BeO Juridik -

Allt inom familjerätten

Vad är familjerätt

Vanliga tvister kan handla om hur egendom ska fördelas efter skilsmässa, vem som ska få vårdnad om barnen och hur ett arv ska fördelas mellan arvingarna.

 

Bestämmelserna kring familjerätt finns framför allt i äktenskapsbalken, sambolagen, föräldrabalken och ärvdabalken.

 

Vad är arvsrätt

Arvsrätt är den samlande beteckningen på de bestämmelser som reglerar hur kvarlåtenskapen efter en person som avlidit ska fördelas.

 

Rätten till arv regleras i svensk rätt i ärvdabalken.Arvsrätt är den samlande beteckningen på de bestämmelser som reglerar hur kvarlåtenskapen efter en person som avlidit ska fördelas.

 

Rätten till arv regleras i svensk rätt i ärvdabalken.

BeO Juridik

Valbovägen 183

818 33 Valbo


Tel 026-13 24 13

info@beojuridik.se